Theologia moralis
THEOLOGIA MORALIS   MORÁLNA TEOLÓGIA   MORAL THEOLOGY   TEOLOGIA MORALNA   TEOLOGIA MORALE  THÉOLOGIE MORALE              KRESŤANSKÁ ETIKA   CHRISTIAN ETHICS   ETYKA CHRZEŚCIJAŃSKA   ETICA CRISTIANA   CHRISTIAN ETHIK   ÉTHIQUE CHRÉTIENNE             BIOETIKA   BIOETHICS   BIOETYKA   BIOETICA   BIOETHIK   BIOÉTHIQUE                 SOCIÁLNE UČENIE CIRKVI   CATHOLIC SOCIAL TEACHING   KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA   DOTTRINA SOCIALE ECCLESIE   KATHOLISCHE SOCIALLEHRE  
 
Allgemeine
Moraltheologie
Spezielle
Moraltheologie
Bioethik
Theologie des Lebens
Familie
Katholische
Soziallehre

Allgemeine Moraltheologie
Auf dem Weg zur moralisch-spirituellen Schönheit Gewissen und christliche Vollkommenheit
Theologische Grundlagen der Katholischen Sittenlehre im Licht der Enzyklika Veritatis Splendor
Osoba ludzka jako wezwanie moralne w okresie Wielkego Jubileuszu 2000 w kontekście integralnego rozwoju
Ľudská prirodzenosť ako fundament dôstojnosti osoby
Normatívny status svedomia v perspektíve vzťahu pravdy a slobody podľa Sewerina Rosika
Teologickomorálna rexlexia o súčasných ohrozeniach osoby človeka v kontexte integrálneho rozvoja a formácie

Spezielle Moraltheologie
Alkoholizm – zniewolenie osoby i zagrożenie życia ludzkiego w perspektywie dynamizmu życia moralnego
Konsekwecje społeczne choroby alkoholowej
Morálne aspekty modlitby v kontexte kultickeho povolania kresťana
Poslanie univerzity v treťom tisícročí v perspektíve kategórií pravdy a kultúry
Nová evanjelizácia v kontexte promócie ľudskej slobody

Bioethik
Sittliche Folgen des Kennenlernens des menschlichen Genoms
Stammzellen: Hoffnungen und Sorgen
Mandatory vaccination and conscience clause
Theological-moral Evaluation of Artificial Termination of Pregnancy
Theological-moral Justification for the Respect of Life in the Context of Tertio Millennio
Bioetika – včera, dnes a zajtra
Je Cirkev proti experimentom v medicíne?
Ekológia genetického patrimónia ľudstva v kontexte globálnej zodpovednosti za planétu zem
Etické problémy ektopickej gravidity
Eutánazia pod zorným uhlom morálnej teológie
Výskum a poznávanie ľudského genómu - Morálny aspekt
Kultúra smrti v Európe – koniec európskej civilizácie? Vybrané aspekty
Ľudská prirodzenosť ako fundament dôstojnosti ľudského života
Ochrana života nenarodených detí a aplikácia vakcín derivovaných z potratených ľudských plodov
Osoba vedca vo vede a výskume v kontexte svedomia a etickej dimenzie jeho konania
Počatý ľudský život – hodnota a  zmysel v teologickomorálnej perspektíve s prihliadnutím na kresťanský personalizmus
Rešpektovanie života v médiách. Realita dneška a nádej pre budúcnosť
Rešpektovanie života – výzva a poslanie pre ľudstvo v treťom tisícročí
Status ľudského života na jeho počiatku vo svetle argumentácie v bioetike
Súhlas v liečebnom procese - Morálny aspekt
Svedomie a výhrada vo svedomí v bioetike
Teologickomorálne hodnotenie umelého ukončenia tehotenstva
Vybrané aspekty učenia Jána Pavla II v kontexte rešpektovania života
Výhrada vo svedomí pri povinnom očkovaní
Význam aplikovanej etiky v biotechnologickej ére
Altruizmus v bioetike
Medzi životom a smrťou

Familie
Selected dimensions of Responsible Parenthood According to the Teaching of John Paul II in the Perspective of Third millenium
Egzystencjalne aspekty odpowiedzialnego rodzicielstwa
Vybrané aspekty autonómie rodiny vo vzťahu k spoločnosti
Filozoficko-etické aspekty dôstojnosti osoby dieťaťa v kontexte ľudských práv v treťom tisícročí
Teologicko-morálna fundamentálna koncepcia manželstva a rodiny chápaných v duchu communio personarum
Dar sexuality v teologickoantropologickej perspektíve biblického zjavenia
Teologickomorálna interpretácia koncepcie zodpovedného rodičovstva vo svetle učenia Magistéria Cirkvi
Teologickomorálna interpretácia koncepcie zodpovedného rodičovstva v učení Jána Pavla II. v perspektíve tertio millennio
Vybrané aspekty angažovania kresťanov za dobro rodiny v spoločnosti
V kruhu rodiny - narodenie, smrť, zdravotníctvo, sociálny systém
V kruhu rodiny - neetické vakcíny, spolupráca so zlom, sloboda a zodpovednosť rodičov
V kruhu rodiny - bioetika, rodina, štát, sociálny systém
v kruhu rodiny - sexualita, sexuálna výchova, autonómia a práva rodičov
V kruhu rodiny - sexualita, manželstvo,láska
V kruhu rodiny - vakcíny z potratov, sloboda, svedomie, právo
V kruhu rodiny - očkovanie slobodný informovaný súhlas, toxicíta vakcín, sloboda a práva rodičov, totalita štátu

Katholische Soziallehre
Kultúrna identita vo vzťahu k ľudskej prirodzenosti
Ľudská osoba a jej dôstojnosť, určenie a povolanie. Centrálny charakter ľudskej osoby v živote spoločnosti v kontexte poslania kresťanov vydávať svedectvo pravde.
Objektívny morálny a personalistický fundament ako podmienka zjednotenia Európy
Problém nezamestnanosti v hospodársko-ekonomickej dimenzii podľa sociálneho učenia cirkvi
Vybrané aspekty poslania kresťanov v  kultúre v treťom tisícročí
Morálne poslanie kresťanov v hospodárstve vo svetle encykliky Centesimus annus
Quo vadis Europa in tertio millennio? Migrácia alebo invázia islamu - vybrané aspekty
Vojna a jej formy v procese globalizácie
Last update:
09.11.2016
 
PUBLIKATION
Informácie o publikácii
Informácie o publikácii
Informácie o publikácii
© René Balák 2015
e-mail: info(at)theologiamoralis(dot)info